Saraki vows to fight impunity, alleges threat to life